Enigmatyczny Beneficjent Rzeczywisty

Choć może dotyczyć każdego przedsiębiorcy, pewnie niewielu o nim słyszało – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR) formalnie zaczął działać już pięć miesięcy temu, 13 października 2019 roku.

Ale czym właściwie jest CRBR, kogo należy zgłosić do rejestru, kto jest zobowiązany złożyć wniosek i jakie konsekwencje niesie ze sobą niedopełnienie tego obowiązku?

Kogo musimy zgłosić do CRBR?

Zgłoszeniu do Rejestru podlegają beneficjenci rzeczywiści, którymi zgodnie z definicją zawartą w ustawie z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115) jest szereg podmiotów. Definicja ta jest skomplikowana i wzbudza ożywione dyskusje nawet wśród profesjonalistów. Co do zasady, beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna, która posiada ponad 25 proc. udziałów lub akcji w spółce, a jeżeli nie ma możliwości ustalenia udziałów lub akcji – osoba zajmująca wyższe stanowisko kierownicze. Jednak ze względu na szeroki krąg podmiotów, jest to również osoba fizyczna, która sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad osobą prawną (spółką), także ta, która faktycznie czerpie korzyści z działalności podmiotu, którym posiada lub kontroluje. Ponadto, może to być osoba fizyczna, która ma uprawnienia umożliwiające jej wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę.

WAŻNE: Obowiązek zgłaszania informacji o beneficjencie rzeczywistym nie dotyczy spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

Termin zgłoszenia

Podmioty zarejestrowane w KRS przed 13 października 2019 roku mają pół roku na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego, tj. do 13 kwietnia 2020 roku.

„Nowe” podmioty (te zarejestrowane w KRS po 13 października 2019 roku) mają znacznie krótszy termin na dokonanie czynności – zaledwie 7 dni od dnia wpisu podmiotu do KRS, a w przypadku zmiany – 7 dni od tej zmiany.

WAŻNE: Siedmiodniowy termin nie obejmuje sobót ani dni ustawowo wolnych od pracy.

Podmioty zgłaszające

Zgłoszenia do Rejestru dokonać może jedynie osoba uprawniona do reprezentacji spółki, tj. osoba ujawniona w KRS jako uprawniona do reprezentacji spółki. Zgłoszenie opatrzone musi być kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufany ePUAP.

WAŻNE: Pełnomocnicy spółki nie są uprawnieni do dokonania zgłoszenia informacji do CRBR.

W przypadku gdy wymagana jest łączna reprezentacja tj. przez więcej niż jedną osobę, zgłoszenie musi być podpisane przez wszystkie wymagane osoby (nie ma znaczenia kolejność składania podpisów, podpisy kwalifikowane i podpisy potwierdzane profilem zaufanym ePUAP mogą być zamieszczane).

Kary za niezgłoszenie

Osoba dokonująca zgłoszenia ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych, a także niezgłoszeniem w ustawowym terminie – grozi jej zakaz pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym bądź kara pieniężna w wysokości do 1.000.000 zł.

Sama spółka za niezgłoszenie danych lub zgłoszenie nieprawdziwych danych może zostać ukarana karą finansową do 1.000.000 zł lub nakazem zaprzestania określonych czynności.

Instrukcja zgłoszenia

Aby uniknąć sankcji wynikających z niezgłoszenia beneficjenta, należy wykonać kilka prostych kroków:

  1. wejść na stronę https://www.podatki.gov.pl/crbr/
  2. kliknąć rejestr CRBR
  3. kliknąć utwórz zgłoszenie
  4. wpisać NIP i formę organizacyjną (spółka komandytowa, komandytowo-akcyjna, jawna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna, inne) i kliknąć „dalej” WAŻNE: w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej, należy wybrać „spółka komandytowa”.
  5. wpisać datę zdarzenia, tj. datę utworzenia nowego wpisu – zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego i kliknąć „utwórz nowe zgłoszenie”
  6. wypełnić zgłoszenie – dane spółki (KRS, nazwa, aktualny adres siedziby), kliknąć „Dodaj beneficjenta/reprezentanta”, następnie [rubryka B.1.] uzupełnić wymagane dane osoby fizycznej będącej beneficjentem rzeczywistym (PESEL – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL – datę urodzenia., imię/imiona, nazwisko, kraj obywatelstwa i zamieszkania), a także [rubryka B.2.] informacje o jego udziałach lub uprawnieniach (charakter uprawnień – bezpośrednie, pośrednie, inne.
  7. Po uzupełnieniu danych w rubrykach B.1. i B.2. należy zaznaczyć opcję „Dodaj informacje o udziałach lub uprawnieniach beneficjenta / informację o reprezentacji” w celu zapisania beneficjenta rzeczywistego.
  8. Potwierdzić klauzulę świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Powodzenia!

Autor tekstu: Weronika Wiczkowska
02.10.2020 r.